Terug

Klachten

Alle medewerkers van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis doen hun best u zo goed mogelijk te behandelen, te begeleiden en te verzorgen. Toch kunnen er situaties ontstaan, waar de zorg beter kan. U als patiënt bent, als deskundige, zeer geschikt om de zorg die u krijgt te beoordelen. Wij vernemen dan ook graag wat uw ervaringen zijn betreffende de behandeling en verzorging in onze ziekenhuizen. Heeft u suggesties of opmerkingen, dan zijn deze zeer welkom.

Het kan echter ook voorkomen dat u niet tevreden bent over uw verzorging of behandeling en daarover klachten heeft.

 • Eenvoudige problemen lost u vaak snel en efficiënt op door met de betrokkenen hierover te praten.

Als u een klacht in wilt dienen kan dat op de volgende  manier:

  • Via het online klachtenformulier van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis.
  • Via het papieren klachtenformulier dat u bij de receptie kunt afhalen.
  • Per brief, gericht aan:

   Klachtenfunctionaris Adrz Afdeling Kwaliteit & Veiligheid Postbus 15
   4460 AA Goes

  • Via een mondelinge toelichting. U kunt een afspraak met de klachtenfunctionaris maken of uw klacht telefonisch melden via telefoonnummer:
   06 390 141 41.

Vaak kan de klachtenfunctionaris voor u de klacht oplossen, door samen met of namens de betrokken medewerkers en/of specialist, u een antwoord te geven op uw klacht. Ook dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u deze ook nog voorleggen aan de klachtencommissie van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en beoordeelt of uw klacht gegrond is.

Bij haar oordeel kan de klachtencommissie een advies geven aan de Raad van Bestuur tot het nemen van maatregelen. Over de werkwijze van de klachtencommissie is een aparte folder beschikbaar bij de klachtenfunctionaris.

U kunt uw klacht ook, al dan niet na bemiddeling door de klachtenfunctionaris of beoordeling door de klachtencommissie, aan een andere instantie voorleggen, zoals de Inspectie voor de volksgezondheid of het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Tot slot

U kunt ervan verzekerd zijn dat uw suggesties, reacties of klacht met grote zorgvuldigheid worden behandeld. Aarzelt u dan ook vooral niet om te reageren. U bewijst er uzelf en anderen een dienst mee.

Naar boven

Klachten