Terug

Rijbewijskeuring

Neurologische aandoeningen kunnen gevolgen hebben voor verkeersdeelname. Denk bijvoorbeeld aan epilepsie of een beroerte. U dient dit te melden bij het CBR.

De medisch adviseur van het CBR verricht zelf geen keuringen. Soms geeft een Geneeskundig verslag niet genoeg informatie. Dan is een nader onderzoek door een medisch specialist noodzakelijk en verwijst de medisch adviseur van het CBR u naar bijvoorbeeld de neuroloog.

Dit doet hij naar aanleiding van de informatie uit de Gezondheidsverklaring of het Geneeskundig verslag, of van al bij het CBR bekende informatie. Op basis van de uitslag van dit specialistisch onderzoek neemt de medisch adviseur van het CBR een besluit over de geschiktheid.

Tarieven

De tarieven voor een specialistisch onderzoek verschillen maar het maximumtarief is vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (zie hiervoor de site van het NZa). De kosten hiervan zijn voor uw rekening. De kosten van het CBR zitten in het tarief van de Eigen verklaring. De kosten van de keuring zijn volgens de tarieven van de NZA (dit kan pas tijdens de keuring worden vastgesteld) . Zie hiervoor dit factsheet van de NZa. De rekening wordt thuisgestuurd (en u wordt geacht binnen 14 dagen te betalen).

Afspraak

De keuring wordt niet uitgevoerd door uw eigen neuroloog maar door een andere neuroloog (dokter Doelman). U dient hiervoor wel een verklaring te tekenen dat deze neuroloog de gegevens van uw behandelend neuroloog mag inzien.

Een afspraak maken voor een keuring kunt u via de secretariaten neurologie. Klik hier voor de telefoonnummers. Is er spoed bij, meld dit dan bij het maken van de afspraak.

Keuring

De neuroloog zal hierna beginnen met het overnemen van de gegevens van de arts uit uw Eigen Verklaring. Hierna zal een gesprek plaatsvinden over uw huidige klachten en klachten in het verleden (indien niet bekend). Vervolgens zal de arts een lichamelijk onderzoek verrichten (relevant zijn voor de vraagstelling). Hiervoor zal gevraagd worden dat u zich gedeeltelijk ontkleedt waarbij u de armen en benen dient te ontbloten van kledingstukken.

Van belang is nog te vermelden dat de keuring in opdracht van het CBR wordt uitgevoerd en aan de neuroloog een advies vraagt. Het CBR beslist over de rijgeschiktheid.

Inzagerecht en verzending

Het keuringsrapport zal normaliter binnen 14 dagen na de keuring worden verzonden naar het CBR (wettelijk max. 4 weken). U ontvangt, normaliter, binnen 4 weken bericht van het CBR. Wilt u voordien het rapport inzien (omdat u eventueel gebruik wil maken van uw blokkeringsrecht) dan verzoeken we u dit op tijd te laten weten.

Blokkeringsrecht

U heeft het recht het keuringsrapport te blokkeren. Dit houdt in dat u de neuroloog geen toestemming geeft de keuring te verzenden naar het CBR. De neuroloog zal het CBR dan berichten dat de keuring is geblokkeerd. Dit heeft dan uiteraard wel consequenties voor u. Iemand krijgt na blokkering een jaar geen verklaring van geschiktheid. Alleen als iemand een geldig rijbewijs heeft (dus bij een tussentijdse melding) zou het kunnen zijn dat er een vordering gestart moet worden. Gedurende de looptijd van deze procedure is uw rijbewijs ongeldig, hetgeen weer consequenties kan hebben voor de dekking van uw verzekering. Indien u niet verschijnt bij het onderzoek van de vorderingsprocedure blijft uw rijbewijs ongeldig.

Niet eens met de keuringsuitslag ?

Indien u niet tevreden bent met de uitslag van de keuring of de procedure bij het CBR verzoeken wij u zich te wenden tot het CBR. Soms kunt u dan een herkeuring aanvragen, bezwaar maken of een klacht indienen.

 

N.B. Komt u als nieuwe patiënt voor het eerst in het ziekenhuis, neem dan ook uw legitimatie en verzekeringsbewijs mee.

U kunt online nog geen afspraak maken.

Naar boven

Rijbewijskeuring